Questions about stress and stressed syllables in words and phrases. List of stressed Russian glyphs: А́ а́ О́ о́ Е́ е́ У́ у́ И́ и́ Ы́ ы́ Э́ э́ Ю́ ю́ Я́ я́.

To mark a stressed syllable in a word, use the following stressed Russian glyphs:

А́ а́ О́ о́ Е́ е́ У́ у́ И́ и́ Ы́ ы́ Э́ э́ Ю́ ю́ Я́ я́